Tin tức

Cách Thức Thi Đấu 9 Bi Xếp Cao Chuyên Nghiệp

  Thứ Mon, 25/04/2022  Đăng bởi: Nguyễn Hà Khoa 1Cue

Thi đấu với 9 bị mục tiêu được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 và 1 bị cái. Bi mục tiêu cho mỗi cú đánh mà bị cái chạm đầu tiên là bị có chỉ số thấp nhất trên bàn, tuy nhiên những bi mục tiêu vào lỗ kh...

Đọc tiếp

Cách Thức Thi Đấu 10 Bi Chuyên Nghiệp

  Thứ Mon, 25/04/2022  Đăng bởi: Nguyễn Hà Khoa 1Cue

Thi đấu với 10 bị mục tiêu được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 và 1 bị cái. Bi mục tiêu cho mỗi cú đánh mà bị cái chạm đầu tiên là bị có chỉ số thấp nhất trên bàn, tuy nhiên những bi mục tiêu vào lỗ k...

Đọc tiếp

Cách Thức Thi Đấu 8 Bi ( Khoang Màu) Chuyên Nghiệp

  Thứ Mon, 25/04/2022  Đăng bởi: Nguyễn Hà Khoa 1Cue

Nội dung bị số 8 là một nội dung có cú đánh phá được chơi với 1 bi cái và 15 bị mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15. Một đấu thủ phải đưa vào lỗ một nhóm bị được đánh số từ 1 đến 7 (bị màu) tron...

Đọc tiếp

Cách Thức Thi Đấu 9 Bi Chuyên Nghiệp

  Thứ Mon, 25/04/2022  Đăng bởi: Nguyễn Hà Khoa 1Cue

Thi đấu với 9 bị mục tiêu được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 và 1 bị cái. Bi mục tiêu cho mỗi cú đánh mà bị cái chạm đầu tiên là bị có chỉ số thấp nhất trên bàn, tuy nhiên những bi mục tiêu vào lỗ kh...

Đọc tiếp